Mikrohus og små hytter

Regler for mikrohus til boligformål


Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for mikrohus som skal brukes til helårsbolig. Endringene i reglene vil gi økonomiske besparelser og åpne for større egeninnsats i byggeprosessen.

Sist endret 03.07.2023


Dette er et mikrohus


Med et mikrohus mener vi en frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet. Mikrohuset kan kun ha én etasje uten kjeller og må ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken.


Byggtekniske krav til mikrohus


De nye reglene for mikrohus gjør unntak fra flere krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og følger i hovedsak reglene for fritidsbolig med én boenhet.


Mikrohuset er unntatt fra kravene til tilgjengelighet. Det betyr blant annet at det ikke behøver å være trinnfritt eller ha plass til snusirkel for rullestol. Et mikrohus kan kun ha én etasje, og det er derfor ikke krav til trapp. Det er heller ikke krav til bod og oppbevaringsplass. Kravet til innvendig romhøyde er redusert til 2,2 m.


Mikrohuset skal ha ventilasjon som sikrer tilfredsstillende luftkvalitet, noe som vanligvis kan oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes. Kravene til lyd og vibrasjoner gjelder ikke for mikrohus, og heller ikke kravet til utsyn.

Mikrohuset må oppfylle de grunnleggende kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift. Det innebærer blant annet at mikrohuset skal være dimensjonert for å oppfylle alle kravene til konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og evnen til å motstå naturpåkjenninger.


Mikrohuset skal være en boenhet til boligformål og ha alle hovedfunksjoner. Det vil si at mikrohuset må ha innendørs toalett, sovemulighet, mulighet til å tilberede og oppbevare mat (kjøkkenfunksjon), baderomsfunksjon og oppholdsareal.

Planløsningen skal være tilpasset bruken med hensyn til blant annet funksjonalitet, brukbarhet, innemiljø, sikkerhet, mulighet for vedlikehold og renhold, og ha en utforming som forebygger fare for skade på personer og husdyr ved sammenstøt eller fall. Der det opparbeides uteareal eller uteoppholdsareal, skal dette være tilpasset sin funksjon.

Mikrohus til boligformål må oppfylle forskriftens minimumsnivå til energi.


Kravene til dokumentasjon gjelder ved oppføring av mikrohus. Det vil blant annet si å dokumentere hvordan de byggtekniske kravene som gjelder for mikrohus er oppfylt, og at byggevarene som brukes har dokumenterte egenskaper.


Kravene til mikrohus følger av TEK17 § 1-2 annet ledd.


Enklere krav i byggesaksforskriften


Det er ikke krav om bruk av ansvarlig foretak ved oppføring av mikrohus til boligformål. Dette forutsetter at mikrohuset plasseres på bebygd eiendom.


Endringen innebærer at du selv kan søke kommunen om tillatelse til å sette opp mikrohuset. Du slipper også å bruke ansvarlige foretak for å prosjektere og bygge mikrohuset.

Unntaket fra ansvarsrett gjelder ikke hvis du skal ha pipe eller skorstein i mikrohuset. Da må du ha ansvarlige foretak for å søke om tillatelse, prosjektere og oppføre mikrohuset. 


Denne forenklingen av regelverket finner du i § 3-1 bokstav e i byggesaksforskriften (SAK).


Det er ikke krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrommet og lufttettheten i mikrohus, jf. § 14-2 fjerde ledd i byggesaksforskriften.


Kravene i plan- og bygningsloven gjelder fortsatt


Det nye reglene gjør ingen endringer i plan- og bygningsloven. Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor mikrohuset kan plasseres eller oppføres.


Mikrohus må blant annet ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, samt utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.


Hentet fra :

https://dibk.no/byggtekniske-omrader/regler-for-mikrohus-til-boligformal